НАПРЯМИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК I ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ


Основні напрями наукових розробок інституту:

 • науковий аналіз і прогнозування стану здоров'я населення України та факторів, що на нього впливають;
 • аналіз медико-демографічних показників відтворення населення та створення на його основі атласу картограм та типологізації територій України;
 • дослідження закономірностей розвитку системи профілактики хвороб і формування здорового способу життя;
 • моніторинг виконання політики ВООЗ "Здоров'я для всіх на XXI століття" в Україні;
 • наукове обґрунтування та розробка питань організації та управління охороною здоров'я, формування та супроводження державних галузевих програм розвитку охорони здоров'я;
 • впровадження сімейної медицини в охорону здоров'я, реструктуризація медичної допомоги;
 • наукова розробка проблем стандартизації охорони здоров'я, обґрунтування та створення стандартів медичних технологій, державних соціальних стандартів в охороні здоров'я;
 • наукове обґрунтування і розробка методики комплексної рейтингової оцінки діяльності та ресурсного забезпечення охорони здоров'я, визначення рейтингів адміністративних територій;
 • наукове обґрунтування розвитку нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я та його інтеграція з міжнародним законодавством;
 • дослідження економічних проблем охорони здоров'я, медичного страхування, ціноутворення, формування оптимальної структури інвестицій;
 • наукове обґрунтування кадрового забезпечення функціонування галузі;
 • інформаційне забезпечення системи охорони здоров'я;
 • розробка наукових основ удосконалення планування, координації та впровадження наукових досліджень в охороні здоров'я;
 • дослідження закономірностей та історичних особливостей розвитку охорони здоров'я України;
 • міжнародне співробітництво.

 

Основні завдання інституту:

 • проведення наукових досліджень з їх експериментальною переробкою у відповідності до основних напрямів діяльності інституту;
 • підготовка аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, методичних та інформаційних листів, проектів пропозицій з основних напрямків розвитку наукових досліджень у сфері соціальної медицини, розробка проектів нормативно-правових документів;
 • підготовка пропозицій з практичного використання досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі соціальної гігієни, управління охороною здоров'я;
 • обґрунтування організації різних видів медичної допомоги населенню;
 • здійснення науково-технічного співробітництва з науково-дослідними організаціями інших країн з метою розробки найважливіших програм;
 • здійснення взаємного обміну досвіду наукових досліджень, науково-технічною документацією та інформацією з відповідними організаціями зарубіжних країн;
 • проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, інститутських конференцій, нарад, симпозіумів, семінарів для обговорення наукових досягнень в галузі соціальної медицини.

     Інститут як головна установа розробляє в установленому порядку проблемно-тематичні плани наукових досліджень і проводить аналіз їх виконання; відповідних напрямів роботи, які виконуються в інститутах, відділах наукових установ, на кафедрах вищих медичних закладів і інститутів удосконалення лікарів; координує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів з соціальної медицини.

     Поточне і перспективне планування досліджень, контроль за їх своєчасним якісним виконанням здійснює наукова частина. Безпосередню відповідальність за організацію робіт, їх теоретичний і методичний рівень покладено на керівників відповідних підрозділів.

     Інститут надає наукову, організаційно-методичну і практичну допомогу кафедрам соціальної гігієни, організації та управління охороною здоров'я медичних інститутів, науково-організаційним відділам обласних лікарень.

     В установлені терміни інститут проводить всеукраїнські та міжнародні конференції, симпозіуми з актуальних проблем соціальної медицини.

     Щорічно інститут готує і видає Щорічну доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. Щоквартально виходять журнали "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України", "Україна. Здоров'я нації", "Здоровье женщины", "Сучасна педіатрія".

     Як головна установа з проблем соціальної медицини в державі інститут здійснює рецензування науково-дослідних розробок, в тому числі запитів на фінансування НДР, програм досліджень, наукових звітів, а також статей, що подаються до профільних медичних журналів.

     Вчена рада інституту - це дорадчий орган при директорові, який являється головою ради. На засіданні вченої ради розглядаються питання наукової та науково-практичної діяльності, поточні і перспективні плани досліджень, обговорюються найважливіші теоретичні і організаційні проблеми розвитку охорони здоров'я, основні методики, закінчення роботи, проблеми організації, проведення і координації наукових досліджень з проблем соціальної медицини.

     Інститут тісно співпрацює з науковими установами Міністерства охорони здоров'я України, підтримує зв'язки і співпрацює з науковими установами, які знаходяться в сфері управління Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, інших міністерств і відомств, а також підтримує професійні зв'язки з науковими установами близького та далекого зарубіжжя.