ШАНОВНІ КОЛЕГИ І ДРУЗІ!


     Запрошуємо вас відвідати web-сайт Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України". Вам надається можливість познайомитися з основними напрямами діяльності інституту, його структурою, оцінити науково-технічний та інтелектуальний потенціал, визначити грані співпраці для наступних ділових контактів i взаємовигідного співробітництва.

     Хронологія та етапи створення Інституту тісно пов'язані зі становленням і розвитком соціальної медицини як науки та теоретичної основи охорони здоров'я.

     Попередниками нашого інституту були Демографічний інститут, створений в системі Всеукраїнської академії наук під керівництвом майбутнього академіка М.В. Птухи у 1919 р., і науково-дослідна кафедра народного здоров'я, гігієни та санітарії ВУАН, заснована першим академіком – медиком ВУАН О.В. Корчаком-Чепурківським у 1921 р.

     У 1930 р. у тодішній столиці УСРР – Харкові – було організовано Український державний інститут охорони здоров'я (УДІОЗ), у 1933 р. реорганізований у Всеукраїнський інститут соціалістичної охорони здоров'я (ВУІСОЗ) і ліквідований у 1936 р.

     У 1988 р. на базі відділів соціальної гігієни і організації охорони здоров'я та проблем управління медичною наукою Київського науково-дослідного інституту загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва з включенням до його структури Республіканського відділу науково-медичної інформації МОЗ України було організовано Київський науково-дослідний інститут соціальної гігієни та управління охороною здоров'я, який у 1992 р. перейменовано в Український, а в 1994 р. об'єднано з Українським НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин ім. Л.І. Медведя і названо Інститутом здоров'я ім. академіка Л.І. Медведя.

     У 1997 р. відновлено самостійність нашого інституту з приєднанням до нього Українського центру здоров'я. Під назвою Українського інституту громадського здоров'я МОЗ України він став науково-методичним центром реформування системи охорони здоров'я в нових соціально-економічних умовах і в 2008 р. був перейменований в Державну установу "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України".

     Інститут підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України і спрямовує свою діяльність на наукове обґрунтування та розробку програм реформування та поступального розвитку національної системи охорони здоров'я, її нормативно-правового, фінансово-економічного, кадрового, інформаційного забезпечення.

     Ми працюємо над проблемами реструктуризації галузі, пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги, створенням системи забезпечення якості медичної допомоги та стандартизації охорони здоров'я. Значна увага приділяється формуванню програм валеологічного виховання.

     Інститут є головним розробником основоположних законодавчих, нормативних, програмних, науково-методичних документів медичної сфери, зокрема нової редакції Основ законодавства України про охорону здоров'я, Концепції розвитку охорони здоров'я населення України, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації», Комплексних заходів впровадження сімейної медицини в охорону здоров'я, державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я, гарантованого державою безоплатного рівня медичної допомоги, протоколів надання медичної допомоги, Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном, Програми інтеграції України до Європейського Союзу в галузі охорони здоров'я тощо.

     Колектив Інституту готує та видає щорічні доповіді Президенту України, Верховній Раді України: "Стан здоров'я населення України та діяльність закладів охорони здоров'я".

     Інститут здійснює моніторинг національних, державних, цільових комплексних програм та заходів охорони здоров'я (зокрема, Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації", Комплексних заходів впровадження сімейної медицини в охорону здоров'я), показників здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я для рейтингової оцінки адміністративних територій України.

     Співробітники Інституту щорічно публікують близько 200 наукових праць. Видано ряд монографій, зокрема, "Панорама охорони здоров'я населення України", "Охорона здоров'я: проблеми та перспективи", "Реорганізація первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини: Інструктивно-методичні матеріали для сімейного лікаря", "Організаційно-методичні аспекти перерозподілу обсягів медичної допомоги між лікарями первинного, вторинного та третинного рівнів в умовах переходу до сімейної медицини", "Організація роботи денних стаціонарів загального профілю в умовах переходу до сімейної медицини", "Комплексне програмно-цільове планування в охороні здоров'я на державному рівні та регіональному рівні на прикладі Луганської області", "Вибіркове комплексне вивчення стану здоров'я населення, приурочене до Всеукраїнського перепису 2001 року: методологія та організація», «Чернобыль... здоровье детей», «Здоров'я молоді України: проблеми та перспективи», «Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (десятий перегляд)» (в 3-х томах), «Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в ЛПЗ України», «Тимчасові стандарти обсягів діагностичних досліджень лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей» тощо.

     Окрім наукової діяльності, Інститут здійснює значний обсяг робіт з підготовки та виконання директивних документів Президента України та Кабінету Міністрів України.

     Інститут видає журнали "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України" та "Україна. Здоров'я нації", які зареєстровано у ДАК України як фахові видання, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, а також журнали "Современная педиатрия" та "Здоровье женщины".

     Інститут підтримує внутрішньогалузеві стосунки з науковими установами та закладами практичної охорони здоров'я усіх регіонів України, міжгалузеві зв'язки з науковими установами АМН України, НАН України, АПН України, центральними органами виконавчої влади та підпорядкованими їм установами і організаціями, а також з міжнародними організаціями та міжнародними центрами – Європейським бюро ВООЗ, Канадським товариством міжнародного здоров'я, Українсько-Канадським бюро партнерства, Агенцією США з міжнародного розвитку (USАID), Центром зв'язків у сфері охорони здоров'я та довкілля, представництвом мережі EASTNET, Міжнародним союзом «Здоровий спосіб життя та його пропагування», СФУЛТ, Університетом Ioвa (США).

     Інститут надає наукову, організаційно-методичну і практичну допомогу кафедрам соціальної гігієни та організації охорони здоров'я вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, НДІ клінічного і гігієнічного профілів, організаційно-методичним відділам обласних лікарень, центрам здоров'я. Інститут здійснює рецензування науково-дослідних розробок, а також статей, що подаються до профільних медичних журналів.

     Ми запрошуємо до співробітництва державні і громадські організації, установи, заклади, творчі колективи і громадських діячів, науковців, підприємців, студентів, усіх тих, кому не байдужі проблеми вітчизняної охорони здоров'я, її організації і управління.

Ми завжди готові до спільної плідної праці в ім'я народу України!